3 KYU


1. TACHI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo
 • Kosadori - Nikyo
 • Kosadori - Sankyo
 • Kosadori - Kote-gaeshi
 • Kosadori - Shiho-nage
 • Kosadori - Irimi-nage
 • Kosadori - Ude-Kime-nage
 • Kosadori - Ude-Garami
 • Kosadori - Kaiten-nage
 • Kosadori - Kokyu-ho
 • Kosadori - Kokyu-nage

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo
 • Katatedori - Sankyo
 • Katatedori - Kote-gaeshi
 • Katatedori - Shiho-nage
 • Katatedori - Irimi-nage
 • Katatedori - Ude-Kime-nage
 • Katatedori - Ude-Garami
 • Katatedori - Sumi-otoshi
 • Katatedori - Kaiten-nage
 • Katatedori - Kokyu-ho
 • Katatedori - Kokyu-nage

 • Katadori - Ikkyo
 • Katadori - Nikyo
 • Katadori - Sankyo

 • Morotedori - Ikkyo
 • Morotedori - Kokyu-ho
 • Morotedori - Kote-gaeshi
 • Morotedori - Shiho-nage
 • Morotedori - Irimi-nage

 • Ryotedori - Ikkyo
 • Ryotedori - Nikyo
 • Ryotedori - Kote-gaeshi
 • Ryotedori - Shiho-nage
 • Ryotedori - Irimi-nage
 • Ryotedori - Tenchi-nage
 • Ryotedori - Kokyu-nage

 • Ushiro Ryotedori - Ikkyo
 • Ushiro Ryotedori - Kote-gaeshi
 • Ushiro Ryotedori - Shiho-nage
 • Ushiro Ryotedori - Irimi-nage

 • Ryo Katadori - Ikkyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo
 • Shomen-uchi - Nikyo
 • Shomen-uchi - Sankyo
 • Shomen-uchi - Kote-gaeshi
 • Shomen-uchi - Irimi-nage
 • Shomen-uchi - Kaiten-nage

 • Yokomen-uchi - Ikkyo
 • Yokomen-uchi - Kote-gaeshi
 • Yokomen-uchi - Shiho-nage
 • Yokomen-uchi - Irimi-nage

 • Chudan Tsuki - Kote-gaeshi

2. SUVARI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo
 • Kosadori - Nikyo
 • Kosadori - Sankyo

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo
 • Katatedori - Sankyo

 • Katadori - Ikkyo
 • Katadori - Nikyo
 • Katadori - Sankyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo
 • Shomen-uchi - Nikyo
 • Shomen-uchi - Sankyo

 • Ryotedori - Kokyu-ho

3. HANMI-HANDACHI
 • Kosadori - Ikkyo
 • Kosadori - Nikyo
 • Kosadori - Sankyo
 • Kosadori - Shiho-nage
 • Kosadori - Irimi-nage

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo
 • Katatedori - Sankyo
 • Katatedori - Shiho-nage
 • Katatedori - Irimi-nage
 • Katatedori - Kaiten-nage

 • Shomen-uchi - Kote-gaeshi
 • Shomen-uchi - Irimi-nage
 • Shomen-uchi - Kaiten-nage


Į viršų