5 KYU


1. TACHI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo
 • Kosadori - Nikyo
 • Kosadori - Sankyo
 • Kosadori - Kote-gaeshi
 • Kosadori - Shiho-nage
 • Kosadori - Irimi-nage
 • Kosadori - Ude-Kime-nage
 • Kosadori - Kokyu-ho

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo
 • Katatedori - Sankyo
 • Katatedori - Kote-gaeshi
 • Katatedori - Shiho-nage
 • Katatedori - Irimi-nage
 • Katatedori - Ude-Kime-nage
 • Katatedori - Sumi-otoshi
 • Katatedori - Kokyu-ho

 • Katadori - Ikkyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo

 • Yokomen-uchi - Shiho-nage

2. SUVARI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo

 • Katatedori - Ikkyo

 • Katadori - Ikkyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo

 • Ryotedori - Kokyu-ho


Į viršų