4 KYU


1. TACHI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo
 • Kosadori - Nikyo
 • Kosadori - Sankyo
 • Kosadori - Kote-gaeshi
 • Kosadori - Shiho-nage
 • Kosadori - Irimi-nage
 • Kosadori - Ude-Kime-nage
 • Kosadori - Kaiten-nage
 • Kosadori - Kokyu-ho
 • Kosadori - Kokyu-nage

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo
 • Katatedori - Sankyo
 • Katatedori - Kote-gaeshi
 • Katatedori - Shiho-nage
 • Katatedori - Irimi-nage
 • Katatedori - Ude-Kime-nage
 • Katatedori - Sumi-otoshi
 • Katatedori - Kaiten-nage
 • Katatedori - Kokyu-ho
 • Katatedori - Kokyu-nage

 • Katadori - Ikkyo
 • Katadori - Nikyo

 • Morotedori - Ikkyo
 • Morotedori - Kokyu-ho

 • Ryotedori - Ikkyo
 • Ryotedori - Nikyo
 • Ryotedori - Kote-gaeshi
 • Ryotedori - Shiho-nage
 • Ryotedori - Irimi-nage
 • Ryotedori - Tenchi-nage

 • Ushiro Ryotedori - Ikkyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo
 • Shomen-uchi - Nikyo
 • Shomen-uchi - Sankyo
 • Shomen-uchi - Kote-gaeshi
 • Shomen-uchi - Irimi-nage

 • Yokomen-uchi - Kote-gaeshi
 • Yokomen-uchi - Shiho-nage
 • Yokomen-uchi - Irimi-nage

2. SUVARI-WAZA
 • Kosadori - Ikkyo

 • Katatedori - Ikkyo
 • Katatedori - Nikyo

 • Katadori - Ikkyo
 • Katadori - Nikyo

 • Shomen-uchi - Ikkyo
 • Shomen-uchi - Nikyo

 • Ryotedori - Kokyu-ho

3. HANMI-HANDACHI
 • Kosadori - Shiho-nage

 • Katatedori - Shiho-nage

 • Shomen-uchi - Irimi-nage


Į viršų